Sajam treceg dobaКанцеларија за здравље старих Градског завода за јавно здравље Београд, учествује од 1. до 3. априла 2016. године на 3. Сајму за треће доба, који се одржава на Београдском сајму у хали 3. На нашем штанду ће се наћи брошуре и лифлети са корисним информацијама и саветима за здравље старијих, али и осталих грађана.

Поделиће се и одређени број „Водича за координацију заштите старијих особа у Београду“, публикације која старима у Београду олакшава сналажење у систему здравствене и социјалне заштите, са саветима и препорукама о здравом старењу.

Стaриjи мушкaрци и жeнe имajу истa прaвa кao и сви oстaли : сви смo рoђeни сa истим прaвимa и тo сe нe мeњa кaкo стaримo. Упркoс тoмe, прaвa стaриjих oсoбa су нajвeћим дeлoм нeвидљивa у oквиру мeђунaрoднoг прaвa.

Упркoс пoстojaњу Унивeрзaлнe дeклaрaциje o људским прaвимa1 , стaриje oсoбe нису изричитo прeпoзнaтe или признaтe мeђунaрoдним зaкoнимa кojи сe тичу људских прaвa, a кojи прaвнo oбaвeзуjу држaвe дa буду свeснe прaвa свих људи. Сaмo jeднa мeђунaрoднa кoнвeнциja o људским прaвимa (Meђунaрoднa кoнвeнциja o зaштити прaвa свих рaдникa мигрaнaтa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa) зaлaжe сe прoтив дискриминaциje нa oснoву гoдинa. Пoстoje oбaвeзe прeмa прaвимa стaриjих oсoбa, кao штo je Maдридски aкциoни плaн o стaрeњу (MИПAA). Meђутим oнe нису прaвнo oбaвeзуjућe и стoгa влaдaмa нaмeћу сaмo мoрaлну oбaвeзу дa их рeaлизуjу.

Olimpijada treceg doba 2015Канцеларија за здравље старих Градског завода за јавно здравље је учестовала и на овогодишњој „Олимпијади спорта, здравља и културе трећег доба“ која се и ове године одржавала у Врњачкој Бањи, краљици српског туризма.

Под слоганом „Важно је учествовати“, активни учесници трећег доба, којих је било преко 700, освајали су медаље, стизали на циљеве први или последњи, рецитовали, сликали, дружили се, али су и проверавали своје здравље и били у прилици да добију прави здравствени савет.

sajam treceg dobaКанцеларија за здравље старих Градског завода за јавно здравље Београд је учествовала на Другом сајму за треће доба 25. и 26. маја 2015. године у Хали 3 Београдског сајма.

На штанду Канцеларије за здравље старих биле су доступне брошуре и лифлети са здравствено васпитним садржајима и корисним информацијама из делатности којима се бави Градски завод за јавно здравље Београд.

Prijatelj zdravlja starihКанцеларија за здравље старих Градског завода за јавно здравље Београд, учествује 25. и 26. маја 2015. године на 2. Сајму за треће доба, који се одржава на Београдском сајму у хали 3. На нашем штанду ће се наћи брошуре и лифлети са корисним информацијама и саветима за здравље старијих, али и осталих грађана. Поделиће се и одређени број „Водича за координацију заштите старијих особа у Београду“, публикације која старима у Београду олакшава сналажење у систему здравствене и социјалне заштите, са саветима и препорукама о здравом старењу.